این هوا را دوست دارم

از آن وقت هاییست که میشود

قطرات بارانی را که به آسفالت خاک گرفته میخورند;

شمرد.

میشود برگ های درختان را 

سبزتر و تمیز تر از همیشه دید از دور

این هوا

همان هوایی است که میشود

زیر قطره قطره ی بارانش نرم نرمک رفت ،

بی هیچ حرفی .

این وقت ها 

میتوان مردم را مهربان تر نگاه کرد

بارانی تر بود...

منبع : که سهم من بشود ؛ یک نگاه سرسری ات |بارانی تر منبع : که سهم من بشود ؛ یک نگاه سرسری ات |بارانی تر منبع : که سهم من بشود ؛ یک نگاه سرسری ات |بارانی تر منبع : که سهم من بشود ؛ یک نگاه سرسری ات |بارانی تر منبع : که سهم من بشود ؛ یک نگاه سرسری ات |بارانی تر منبع : که سهم من بشود ؛ یک نگاه سرسری ات |بارانی تر منبع : که سهم من بشود ؛ یک نگاه سرسری ات |بارانی تر منبع : که سهم من بشود ؛ یک نگاه سرسری ات |بارانی تر منبع : |بارانی تر منبع : |بارانی تر منبع : |بارانی تر منبع : |بارانی تر منبع : |بارانی تر منبع : |بارانی تر منبع : |بارانی تر منبع : |بارانی تر منبع : |بارانی تر
برچسب ها :